Page 1 of 1

Marcovo - aprílová brigáda a stretnutie RODOLESIA

Posted: Mon 19. Mar, 2012 17:28
by Rodoslav
V rámci víkendu, 31.3 2012 a 1.4.2012 zorganizuje občianske združenie RODOLESIE brigádu v obci Prestavlky, kde sa nachádza pozemok pre náš budúci archeoskanzen z 9. storočia. Brigáda je zameraná na niekoľko činnostných okruhov, v niekoľkých etapách. Budeme realizovať ďalšiu fázu ťažby a transportu dreva, z ktorého bude skanzen vystavaný vo svojich prvých etapách.
Ťažba bude realizovaná v rámci obecných činností na obecných pozemkoch. Vďaka pomoci obce bude nášmu združeniu naďalej poskytovaný istý počet jednotiek dreva na stavebné účely. Za tento láskavý čin obci srdečne ďakujeme!
Okrem ťažby sa začneme venovať aj prvým stavebným prácam. Bude sa jednať o vztyčovanie brány do poľnohospodársko – remeselného areálu a zapúšťanie kolov na vypletaný plot. Ďalšou z činností bude kultivácia pôdy pod experimentálne políčko s obilím a technickými plodinami, taktiež sadenie ovocných stromčekov do budúceho sadu.
Napokon, plánuje sa aj ťažba rákosia a vŕbového prútia. Eminentná blízkosť daných produktov v tesnej blízkosti areálu umožní ich bezproblémový zber a transport na miesto určenia a výstavby. Nakoľko sa rok uberá k jari, teplejšie počasie a pohodový terén umožní vykonať takéto zbery i naším ženským kolegyniam v združení.
V prípade dobrého chodu prác budú vytýčené plochy na výstavbu prvých budov a komunikácii.
Miesto stretnutia: Obec Prestavlky, okres Žiar nad Hronom. Stáli členovia Rodolesia lokalitu poznajú, i spôsob dopravy do obce je pre mnohých veľmi dobre známy. V prípade potreby bude zaslaná neznalým záujemcom mapka s popisom, ako sa do obce dostať rôznym spôsobom (vlak+bus, auto, stop..)

Program:
Piatok (30.3.2012) Príchod organizátorov a hlavných členov Rodolesia do obce. Prvé činnosti by bolo možné vykonávať okolo 14:00 Bude prebiehať obhliadka stavebných plôch a stavu vlhkosti pôdy. V prípade ideálneho počasia sa započne s prípravou stavebného dreva priamo na výstavbu.
Sobota
Do 9:00 ráno – príchod všetkých prihlásených účastníkov, pre ostatných budíček a raňajky
Od 09:00 – Rozchod na vopred určené miesta práce
12:00 - 13:00 - prestávka na obed a odpočinok (obed má každá skupina so sebou, oddychuje sa na mieste)
13:00 – Pokračovanie v prácach
17:00 – Koniec prác a návrat členov na východzie miesto
18:00 – Večera a odpočinok
20:00 – zasadnutie Rodolesia a programová schôdza ohľadne chodu združenia
Nedeľa:
Do 9:00 ráno – budíček a raňajky
09:00 – rozchod na pôvodné pracoviská
12:00 - 13:00 - prestávka na obed a odpočinok
13:00 – Pokračovanie v prácach alebo rozchod členov domov, podľa potreby
17:00 – úplný koniec prác a uzavretie akcie.
(organizátori môžu zotrvať, podľa potreby)

Ubytovanie:
POZOR: OZNAM OHĽADNE UBYTOVANIA!!!
Ubytovanie môže byť realizované v obecnej ubytovni (5 EUR/noc) alebo v dome jedného z domácich dobrodincov nášho projektu. Dom pojme pri variácií postelí, karimatiek a spacákov cca. 10 ľudí. Počas prijímania prihlášok sa postupuje procesom - "kto prv príde" - to znamená prednostne budú ubytovaní ľudia, ktorí sa po poradí prihlasovali. Po naplnení počtu 10budú novoprihlásení nad tento limit odkázaní na obecnú ubytovňu. POZOR: ubytovanie na ubytovni si vybavuje každý sám, individuálne, osobne, jednotlivo. Občianske združenie Rodolesie nemá v kompetencii hromadné vybavovanie ubytovania v tomto objekte. Je to i mimo jeho kompetencii. Je nutné tak učiniť jednotlivo.V prípade prihlášky, ktorá je nad počtom 10 sa Vám zašle kontaktná adresa a telefón na predstaviteľov obce, ktorí Vám ubytovanie zaistia. Platí sa vopred a zálohovo, v prípade akejkoľvek zmeny odstúpenia od ubytovania sa peniaze nevracajú.
Materiálno – technické zabezpečenie:
ODEV: Na seba jarné pracovné oblečenie, kvalitnú a pevnú obuv, rukavice. Práce prebehnú v dostupnom a nenáročnom teréne, je treba zvážiť individuálne bezpečnostné opatrenia. Je vhodné si priniesť menšiu, dobrú sekerku, ženská časť, ktorá bude pracovať s rákosím, odporúčame mačety a/alebo kosáky. V prípade absencie takéhoto náradia nám to doplnte do prihlášky. Zabezpečíme.

Financie:

Ako sa stalo už pravidlom, členovia sa zbierajú sumou 10 EUR na poživeň oboch dní. V obci nie je žiadna možnosť stravovania. Varí sa spoločne v dome nášho dobrodinca, kde prebieha i ubytovanie. V prípade dodatočného prihlásenia väčšieho počtu ľudí sa pripraví hostina s veľkomoravskými jedálnymi špecialitami a medovinou.
Prihláška: Prihlášky zasielajte na náš e-mail. (rodolesie@gmail.com)

Prihláška má obsahovať:
Plné občianske meno, prípadne prezývku, rod, vek a miesto, odkiaľ ste
Počet dní, koľko sa zdržíte
Vami plánované zaradenie sa do druhu prác
Tešíme sa na Vás!!!

Za Občianske združenie RODOLESIE
S.Rodoslav