Knihy

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: melkel, Jura, Wothan, Kain, Rab, Begbie

Post Reply
Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Knihy

Post by Begbie »

Image

Michal Lutovský a Zdeněk Petráň
Slavníkovci


Dvojice autorů, první archeolog a historik, druhý numismatik, poutavě popisuje, jak z několika stručných zmínek v dobových pramenech postupně narůstal a stále košatěl příběh údajně "konkurenčního" knížecího rodu Přemyslovců, jeho strmého vzestupu a náhlého pádu. Střízlivé a objektivní revizi podrobují nejen výklad nečetných písemných pramenů, ale rovněž dosavadní archeologické výzkumy včetně slavníkovského mincovnictví.


Image

M. Čižmář
Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku


Pandánem k práci o českých hradištích je encyklopedie mapující okolo 200 lokalit na Moravě a Slezsku, a to od mladší doby kamenné po sklonek 12. století. Úvodní stať přináší stručnou historii vývoje i samotného výzkumu fortifikací, metody prospekce a dokumentace ať již hradišť, nebo opevněných výšinných sídlišť. Text ilustrují především plánky lokalit, dále rekonstrukce opevnění, letecké snímky a další fotografie a perokresby. Knihu uzavírá chronologická tabulka a podrobný seznam literatury.
Last edited by Begbie on Mon 07. Mar, 2005 15:57, edited 1 time in total.
Bryennios
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 262
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Brno
Contact:

Post by Bryennios »

Pavel Vařeka, Archeologie středověkého domu I. (Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí. 6.-15. století)

<img src=http://www.kosmas.cz/images/isbn/orig/8090341217.gif>
http://www.kosmas.cz/knihy/124451/Arche ... ho-domu-I/
Bryennios
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 262
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Brno
Contact:

Post by Bryennios »

Marc Bloch - Králové divotvůrci. Argo 2004
http://www.kosmas.cz/knihy/104629/Kralove-divotvurci/

"Bloch v této své dlouho přehlížené knize studoval vznik magické a zázračné představy o léčitelských schopnostech panovníků středověké Francie a Anglie. Původně nejasná představa, jež v sobě mohla nést prvky předkřesťanských pohledů na vyvolené vládce, se někdy v období 11. a 12. století vykrystalizovala do podoby divotvůrné moci léčit nemocné krticí (určitou formou ochrnutí), jíž jsou nadány bohem pomazané osoby. V dobách střetů o nástupnictví na francouzský trůn pak schopnost léčit krtici hrála velice důležitou úlohu při propagandistických bojích mezi znepřátelenými kandidáty a svůj symbolicko-politický význam si udržela až do desakralizačních revolucí v Anglii 17. století - ve Francii pak až do popravy krále a královny za Francouzské revoluce."
Bryennios
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 262
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Brno
Contact:

Post by Bryennios »

recenze na knihu

<b>Norbert OHLER, Válka a mír ve středověku.</b>
Přeložil Milan Váňa, H&H Jinočany 2004, 418 s., 299 Kč
z lednového ĎaSu: http://dejiny.nln.cz/archiv/2005/012005-44.html

Středověk už čtenářům dávno není líčen jen prostřednictvím politických dějin, vychází řada publikací o tom, jak středověký člověk žil svůj každodenní život, jak trávil volný čas i jak umíral. Byla jen otázka času, kdy se na našem trhu objeví kniha, která se zaměří na tu nejstinnější stránku lidské společnosti, na válečné konflikty. Tento cíl si vytkl Norbert Ohler, profesor historického semináře univerzity ve Freiburgu. Pro svou práci si vybral období středověku (s určitými přesahy do počátku 16. století) a založil ji zejména na materiálech z území dnešního Německa, Francie a Itálie. Značnou pozornost věnoval období francké říše a ranému středověku, o pozdějších obdobích je zmínek mnohem méně.

Autor se nezaměřil pouze na vojenskohistorický rozměr válek, ale vzal v potaz i jiné okolnosti, které vývoj ozbrojených kon. iktů ovlivňovaly - geografické podmínky, klima, ale také víru a náboženství. Dále se věnuje složení vojska, pohnutkám, jež vedou k válce, a typologii válečných konfliktů. Po ní následuje kapitola "Od vyhlášení války k bitvě". Bitvou však ještě kniha nekončí, je třeba se věnovat tomu, co následuje po vítězství. Nakonec autor dostál názvu knihy a věnoval se i snahám o udržení míru.

Logické stavbě knihy a řazení jednotlivých témat nelze nic vytknout, řada názvů kapitol však bohužel příliš nekoresponduje s jejich obsahem. Jako ukázku můžeme vzít kapitolu "Bojovnice". Autor bohužel velmi stručným odkazem odbude skutečnost, že se ženy účastnily bojů i jako jízdní bojovnice v křížových výpravách. Největší pozornost pak věnuje - komu jinému - Johance z Arku. Omezuje se však pouze na obecně známá fakta z jejího vojenského působení, aniž by se věnoval rozboru její role, spokojí se pouze s informací, že ...byla upálena za to, že nosila mužský oděv, a za jiné přestupky. Navíc některé myšlenkové pochody autora lze jen velmi těžko postihnout. Nevím, jakou nalézá souvislost mezi Janem Husem, který se snažil reformovat církev, a Johankou z Arku, bojovnicí za osvobození Francie, když připomíná, že na rozdíl od Jana Husa byla Johanka prohlášena za svatou. S ohledem na název kapitoly je však pro mne stejně nepochopitelné zařazení závěrečného odstavce. Je zde řeč o dosud nezmíněné složce vojska, a to trénu - zmíněny jsou dnešními slovy ženijní oddíly, dále pak kejklíři, pěvci; teprve poslední věty odstavce se vracejí k ženám - poznámkou, že ve stoleté válce bylo čas od času prostitutkám zakázáno doprovázet vojsko na koni, musely se uráčit jít pěšky.

Tak to bohužel vypadá na více místech. Autor vedle sebe řadí příklady či fakta, jež jsou si něčím podobné (a někdy ani to ne), bez hlubšího rozboru z nich vyvozuje důsledky, nebo je dokonce ani neanalyzuje a spěchá ve výčtech a přehledech dál. Informace, že hrady řádu německých rytířů v Pobaltí byly obsazeny jen třemi až dvanácti rytíři, zatímco hrad Krak des Chevaliers měl mít roku 1212 posádku dvou tisíc mužů, z toho padesát rytířů, je bez hlubšího rozboru toho, o jaké hrady šlo a zda je řeč o posádce "mírové", nebo o době válečného kon. iktu, je sice zajímavá, bohužel její výpovědní hodnota je minimální. Takovými počty může být čtenář maximálně ohromen, nic víc. Stejné to je při uvádění údajů o velikosti vojsk. Čtenář se mnoho nedozví o skladbě vojska ani způsobu, jakým se skutečné počty vojsk zjišťují (koneckonců ani jsem v knize nepostřehl zmínku o tom, jak "věrohodná" jsou čísla udávaná středověkými kronikáři), na dvou stranách textu se prakticky pouze střídají jména válečníků a počty jejich armád.

Čechové jsou v textu zmiňováni jen velmi zřídka, husitské války jsou takřka zcela opomenuty. Naopak zarazí zmínka o tom, že Přemysl II. Otakar byl na Moravském poli zabit někým ze svých lidí, který využil příležitosti k pomstě (str. 272 a 273 s odkazem na Die Fürstenfelder Chronik), což nemělo při pořizování překladu uniknout a mělo být v českém vydání blíže rozvedeno či doplněno poznámkou. Jinak ovšem překladu nezle po odborné stránce nic vytknout.

Ohlerova kniha má poměrně dost daleko do svého cíle, který si vytyčila, tedy seznámení s válkou jako fenoménem. Leckterá zobecnění, v syntéze bezesporu nutná, bohužel opomíjejí okolnosti, za nichž se jednotlivé události staly. Vzdor tomuto poměrně zápornému hodnocení přináší kniha mnoho zajímavých informací především z období francké říše a počátků Svaté říše římské a určitý "pohled z druhé strany" na soužití této říše s jejími slovanskými sousedy.

Pavel SALÁK jr.
Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Post by Begbie »

Image

Droberjar, Eduard
Věk barbarů

České země a stěhování národů z pohledu archeologie
První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přesuny Hunů, Gótů, Franků, Alamanů, Durynků, Vandalů, Langobardů a dalších měnily tvář všech zemí, jimiž tato etnika procházela. Noví příchozí plundrovali rozsáhlé kraje, vybíjeli původní obyvatelstvo, ale přinášeli i nové kulturní prvky a tradice, které nakonec přispěly k zániku antických a pravěkých struktur. Kniha, vycházející z bohatých archeologických i písemných pramenů, chce čtenáři poskytnout představu o tom, jak se vyvíjela společnost a kultura v Čechách a na Moravě, na pomezí římské říše, v 5. a 6. století, v době, kdy se tato nejvyspělejší starověká říše hroutila a kdy vznikaly rané barbarské říše jako zárodky středověkých států, chce ukázat, jak se kulturní a společenské změny promítly do našich zemí i co obyvatelé českých zemí dali okolnímu světu.

Eduard Droberjar (1963) po studiích archeologie na Masarykově univerzitě působil v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně. Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Národního muzea v Praze a kurátorem sbírek pro dobu římskou a dobu stěhování národů. Specializuje se na českou a evropskou dobu římskou a dobu stěhování národů, zejména na archeologii Germánů. Je autorem Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě a Příběhu o Marobudovi a jeho říši.
Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Post by Begbie »

Image

Kosmova kronika česká

Kosmas (1045-1125) bývá nazýván prvním českým dějepiscem. Jeho slavné třídílné Letopisy české byly napsány latinsky v letech 1110-1125 a dodnes si uchovaly neobyčejnou svěžest nejen jako první kronika českého národa, ale také pro svůj bohatý a obrazivý jazyk.

ISBN 80-7185-515-4
Z latiny přeložil Karel Hrdina a Marie Bláhová, vázaná, 130x200, 304 stran, 249 Kč
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Image

SLOVANÉ - DOTEKY PŘEDKŮ
Luděk Galuška

Vcelku povedená kniha přibližuje okolnosti předcházející vzniku Velkomoravské říše a především život v období jejího rozkvětu - způsob obživy, oblékání, řemeslné výroby, bydlení, život na hradišti a ve vesnici. Obsahuje asi 260 černobílých a barevných vyobrazení na 150 stranách.
Vydalo v listopadu 2004 Moravské zemské muzeum v Brně.


Image

STAROSLOVANSKÉ HRADY
Roman Abušinov

Nové vydání přinese kromě aktualizovaných údajů o hradištích v Čechách také nově zpracovaný soupis slovanských hradišť na Moravě a ve Slezsku. Kniha popisuje celkem 336 lokalit, kdysi opevněných poloh převážně typu hradiště nebo výšinné sídliště, vzniklých či znovu využitých v tzv. době hradištní zhruba od 7. do 12. století n.l. Každé heslo doplňuje podrobný mapový výřez se značkami určujícími polohu příslušné lokality v terénu nebo s naznačeným průběhem bývalého opevnění. Vybraná hesla doprovází aktuální fotografie. Pro snadnější orientaci v terénu je u každé lokality uveden podrobný popis přístupové cesty, odkaz na příslušnou turistickou mapu z edice KČT a souřadnice GPS, připojena je i orientační mapka ČR a přehledné rejstříky.
Vyjde na jaře roku 2005.


Image

STAROSLOVANSKÝ PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ 2005 - 2009
Roman Abušinov

Nový velmi netradičně pojatý lunisolární kalendář s prvky staroslovanské mytologie. Na šestnácti listech formátu 35 x 36 cm je černobílou autorskou kresbou zobrazeno čtrnáct nejvýznamnějších pohanských božstev slovanského pantheonu včetně popisu jejich funkcí a atributů. Sluneční rok je stylizován do podoby kruhu s grafickými symboly znárorňujícími jednotlivé měsíce. Pro názvy měsíců jsou použity polozapomenuté staroslovanské výrazy. Další sluneční kruh přehledně zobrazuje kultovní svět Slovanů tvořený množstvím bytostí vyššího a nižšího řádu - bohů, duchů a démonů. Kalendárium je zpracováno jako cyklické pro období let 2005 až 2009, takže kalendář poslouží po celou dobu následujících pěti let. Každý kalendářní rok začíná a končí zimním slunovratem, měsíce začínají vždy novoluním. V kalendáriu jsou zároveň vyznačeny data slunovratů, rovnodenností a hlavních fází Měsíce.
Vyšlo v prosinci 2004.


Image

ŽIVÁ ARCHEOLOGIE - (re)konstrukce a experiment v archeologii 5/2004
časopis - sborník

Periodikum je věnované speciálně rekonstrukcím a experimentům v archeologii pravěku a středověku, prezentaci a popularizaci archeologie. Je také prostorem k diskuzi na téma "živé archeologie" a snahou o překlenutí rozdílu mezi archeologickou vědou a neodbornou veřejností. Text na 280 stranách doprovází velké množství ilustrací. Vydává Společnost experimentální archeologie Hradec Králové. Vyšlo v prosinci 2004.
Z obsahu čísla 5: Pravěké studny, Rekonstrukce pravěkých obydlí, Experimentální výpaly keramiky, Loď z doby bronzové, Prehistorické žebříky, Projekt Wothanburg, Práce s replikou středověkého okovaného rýče, Rekonstrukce horizontálního tkalcovského stavu, O vztyčení idolu boha Velese na vrchu Velízu u Kublova, Pokus s výstavbou polního opevnění z 30-ti leté války, aj.

Pokud bude mít někdo zájem o tyto publikace, vezmu nějaké do Kouřimi na Čas vlků. Jinak mohu poslat poštou (bohužel dráže o poštovné).
Last edited by Rab on Thu 24. Feb, 2005 17:59, edited 3 times in total.
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Novinka - nejen pro ty, kdož by Václava volili Největším Čechem :)

Image

KNÍŽE VÁCLAV
Zuzana Koubková

"Na první pohled by se mohlo zdát, že o životě českého knížete Václava víme ze školních hodin dějepisu všechno, a je jisté, že nikoho ze čtenářů nepřekvapí bratrovražda na konci této knihy. Václavův krátký život předčasně ukončila zrada. Co však této zradě, vrcholící vraždou mladého panovníka, předcházelo? Vždyť smrt z rukou vraha přijala již Václavova babička, česká kněžna Ludmila... Jednalo se tedy o jakousi "rodinnou úchylku"? Bílá místa v historii (vždyť my ani nevíme, jak se jmenovala Václavova manželka!) dávají autorce netušený prostor k fabulaci. Zuzana Koubková před námi rozprostírá barvitou fresku; ukazuje nám Václava jako chlapce, obklopuje jej přáteli i odpůrci, představuje nám jej jako mladého muže, který touží po lásce i dobrodružství, ale osud mu připraví zvláštní poslání, musí tedy světu ukazovat vážnou tvář... Je laskavý, spravedlivý, důvěřivý, a tyto vlastnosti jej nakonec přivedou do záhuby. Ačkoli děj románu je neodvratně dán, spisovatelka jako by na stránkách této knihy Václavovi vrátila na chvíli život. Rozprostřela okolo něj celou síť postav a historických událostí, kultivovaně, se znalostí věci, domyslela dávno zapomenuté příběhy. Čtivě napsaná kniha čtenáře upoutá; ukáže mu dávno ztracený svět, zemi našich předků v době, kdy byla divoká a nespoutaná..."
Last edited by Rab on Thu 24. Feb, 2005 17:03, edited 1 time in total.
Rekrut
Nováček
Nováček
Posts: 41
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha
Contact:

Post by Rekrut »

Ahoj, můžu někomu přenechat slevu na knihu Petr Klučina Zbroj a Zbraně. Sleva je ve výši 20% tedy za knihu zaplatite 1430,-Kč namísto 1790,-Kč. Sleva je formou dopisu pouze na jednu knihu. Místo odběru je přímo v nakladatelství.
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Image

PRAHA NA ÚSVITU DĚJIN - zrození metropole
Muzeum hlavního města Prahy

Ještě jeden dobrý tip - útlý katalog ke stejnojmenné výstavě v Muzeu hl. m. Prahy, sice už z roku 2001, avšak se zajímavým věcným a aktuálním textem o vývoji Prahy v raném středověku a s pěknými barevnými fotografiemi nálezů. Katalog byl ještě nedávno k mání v pokladně muzea...
Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Post by Begbie »

Image

http://libri.cz/kniha.php?kniha=50

Michal Lutovský
Encyklopedie slovanské archeologie


V novější literatuře jde o vůbec první souhrnné a přehledné zpracování všech významných archeologických nálezů (hradiště, sídliště, pohřebiště, ojedinělé nálezy, depoty atd.) spojených se Slovany na našem území v období 5.-11. století. Slovník zahrnuje rovněž historické postavy, ale také archeology a další odborníky, archeologické pojmy a postupy atp. Na 1 000 hesel doprovází přes 500 vyobrazení a součástí knihy je i obsáhlý předmětový rejstřík. Encyklopedie je zároveň součástí uceleného cyklu spolu s Encyklopedií Keltů v Čechách J. Waldhausera, Encyklopedií pravěku K. a Z. Sklenářových a M. Slabiny a Encyklopedií Germánů a doby římské E. Droberjára.

Pozor, jedná se o dotisk !
Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Post by Begbie »

Zdeněk Měřínský
České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.


Image

Další ze svazků této řady je věnován období od přelomu 5./6. století do počátku 9. století, tedy od příchodů slovanských kmenů až po vznik Velkomoravské říše, které bude věnován 2. díl. Autor, prof. Z. Měřínský, který přednáší archeologii v Brně a ve Vídni, líčí dějiny jak na základě posledních archeologických výzkumů, tak i pramenů a dosavadních výsledků historické vědy, a to přístupně a čtivě i pro laika.
User avatar
Mokohtavenotaxe
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 254
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ústí nad Labem
Contact:

Post by Mokohtavenotaxe »

Novinka z Vyšehradu:
Evropa raného středověku
300-1000
Roger Collins
Image
anotace:
Není překvapením, že raně středověká Evropa, tedy období pokrývající zhruba léta 300–1000, v posledních desetiletích přitahuje pozornost mnoha historiků. Práce Johna Collinse, vědeckého pracovníka University v Edinburghu, seznamuje s tímto obdobím ve velké šíři a do pozoruhodných podrobností. Sedmisetleté období, které autor tak poutavě přibližuje, je životně důležité pro formování mnoha aspektů politického a intelektuálního dědictví, jež ovlivňuje historii národů až do dneška. Hlavní témata předkládaného období – pád Říše římské, posílení postavení křesťanství v Evropě na straně jedné, rozmach islámu na straně druhé, rozdělení na Východ a Západ, proměny křesťanství a vznik nových církví spolu s proměnami společnosti a novým dělením mocenských sil – jsou zpracována nejen do značné hloubky, ale zároveň čtivě a nápaditě.
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Ad. Evropa raného středověku 300-1000, Roger Collins:

V částech pojednávajících o Čechách, Moravě a přilehlých zemích autor vůbec nereflektuje dosavadní historické bádání, používá značně povrchní znalosti a klišé zhruba na úrovni poloviny 20. století. Kniha je sice zajímavá o událostech ve "zbylé Evropě", ale velmi zamrzí (když my jsme přesvědčeni o tom, že naše země tehdy hrály poměrně důležitou roli) že autor nás považuje za naprosto okrajovou záležitost v dějinném vývoji Evropy. Je to smutné. Naštěstí český vydavatel připojil patřičné odborné poznámky.
Bryennios
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 262
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Brno
Contact:

Post by Bryennios »

no zamrzí - vzhledem k tomu, že to cos napsal platí pro 90% překladové produkce historické literatury si čtenář už celkem zvykl, ne? ](*,)
Post Reply