Page 1 of 1

"Mohyla" v Libomyšli

Posted: Wed 26. Jul, 2006 11:27
by Rab
Pro zájemce tu mám konečně shrnutí výsledků geofyzikálního průzkumu lokality Hrádek v obci Libomyšl - připomenu jen, že šlo o potvrzení či vyvrácení domněnky o možném umělém původu tohoto vršku, nápadně připomínajícího pravěkou mohylu, zmiňovanou v archeologické literatuře mnohými odborníky. Tak tedy:

Morfologicky výrazná elevace Hrádek jako celek je podle výsledků všech použitých metod přírodním geomorfologickým útvarem a nikoliv mohylou. Vznik této terénní vyvýšeniny byl podmíněn odlišným geologickým podložím lokality, které tvoří zvětrávání odolnější sedimenty....., zatímco v okolí Hrádku vystupují snáze zvětrávající jílovité břidlice.....

Možný antropogenní původ lze nicméně přičíst přípovrchové vrstvě mocné asi 3 až 5 m, která pokrývá vrcholovou partii Hrádku. Tato vrstva představuje patrně převážně hlinitý materiál, který sem mohl být navezený v blíže neznámé době za účelem domodelování reliéfu vrcholové části elevace.

Překvapující je přítomnost kontrastního oválného odporového maxima s hypocentrem v hloubce kolem 7 m od povrchu, situovaným zhruba 8 m západně od vrcholové kóty. Může být vyvolán čočkou kamenité sutě, kamenným zdivem či jeho destrukcí nebo i dutinou.

Shrnuto: Lze se domnívat, že do návrší původně "přírodního" původu mohl být umístěn pohřeb do vyhloubené pohřební komory a nad ním navršen násyp, který domodeloval vrch do podoby velké mohyly. To však může dokázat či vyvrátit již jen destruktivní archeologický průzkum...
Nicméně je to skvělý výsledek !!!